Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Charakterystyka bazy

Baza tworzona w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie

    Baza dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, technicznych i bibliotekarskich, pracowników emerytowanych i rencistów oraz osób czasowo zatrudnionych na Uczelni (np. staż naukowy).

    Baza zawiera dane o polskich i zagranicznych publikacjach naukowych i popularno - naukowych oraz o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych pracowników UMCS (obronionych na UMCS i innych uczelniach krajowych lub zagranicznych i zatwierdzonych przez naukowe władze centralne). Uwzględnia również (obronione na UMCS) rozprawy doktorskie i habilitacyjne autorów spoza uniwersytetu, jeżeli pracownik UMCS był promotorem lub recenzentem.

    Baza rejestruje różnorodne formy wypowiedzi (od publicystycznych po głosy w dyskusji na konferencjach). Nie uwzględnia publikacji zamieszczanych w prasie codziennej.

    Baza zawiera dane o publikacjach od roku 1989; o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych od roku 1995. Stanowi więc kontynuację bibliografii drukowanych:
    - Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w roku ..., który ukazywał się jako rocznik, rejestrując prace opublikowane w latach 1972 - 1988;
    - Rozprawy doktorskie i habilitacyjne UMCS: 1944 - 1984. Lublin, 1995;
    - Rozprawy doktorskie i habilitacyjne UMCS: 1985 - 1994. Lublin, 1998 (w opracowaniu Z. Dobrzańskiego).

    Baza aktualizowana jest na bieżąco.

    Baza tworzona jest na podstawie wykazów prac dostarczanych Bibliotece przez autorów - pracowników UMCS. Opisy poszczególnych pozycji bibliograficznych, których BG UMCS nie posiada w swoich zbiorach tworzone są z autopsji na podstawie prac przekazywanych przez autorów (egzemplarze autorskie, odbitki, nadbitki, kserokopie).

Źródłami do przygotowywania opisów są również:
- człony bibliografii narodowej
- drukowane wydawnictwa bibliograficzne
- bibliograficzne bazy danych posiadane przez Bibliotekę.

    Baza pozwala generować rankingi publikacji ogółem dla uczelni, wydziałów, jednostek i autorów, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: wskaźnik IF i wartość punktacji ministerialnej.